PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ

 • Na ocenění Březovým lístkem má právo každý kdo dlouhodobě a nezištně pracuje ve prospěch dětí a mládeže.
 • Základním a nezastupitelným dokladem o ocenění je udělovací list, který by měl obsahovat barevný symbol BL (u jednobarevného symbolu BL číslo stupně), jméno, příjmení, případně přezdívku nositele BL, podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsáním jejich podpisové hodnoty, a datum udělení. Měl by obsahovat i stručně vyjádřené důvody ocenění.
 • První tři podepsaní navrhovatelé jsou z nejlepších přátel navrhovaného a ručí ostatním za to, že Březový lístek je udělen do správných rukou.
 • Udělení je platné, je-li podpořeno desetinásobnou silou podpisů na udělovacím dekretu. Tedy na například na udělení třetího stupně BL je na dekret třeba nashromáždit podpisovou sílu nejméně 30.
 • Hodnota/síla podpisu udělovatele se rovná číslu nejvyššího stupně BL, který mu byl udělen (například 3. stupeň má podpisovou hodnotu 3).
 • Vyšších stupňů může být udělena maximálně polovina ve srovnání s počtem nositelů nejbližších nižších stupňů. Například žlutý Březový lístek může být udělen jen tam, kde už existují 2 tmavomodří, 4 světlemodří a 8 zelených nositelů… Tím se vytváří rostoucí pyramida.
 • Udělování BL začíná prvním stupněm a podle zásluh a vývoje oceňovaného pokračuje nejblíže vyšším stupněm. „Přeskoky“ prvního stupně BL jsou výjimečně tolerovány u osob, které přes svou dlouholetou kvalitní práci ve smyslu Hnutí BL neměly k němu přístup. V zásadě je však jakékoli přeskakování stupňů nežádoucí.
 • Udělovatel nahlásí udělení BL do pyramidy prostřednictvím jedné z možností uvedených zde.
 • Věkové limity pro oceňování nejsou stanoveny. Mezi udělením jednotlivých stupňů je nutné zachovávat časový odstup alespoň jednoho roku.
 • Na oděvu nebo stejnokroji se nosí viditelně jen nejvyšší dosažený stupeň BL.
 • Každý nositel BL může navrhovat, udělovat a podepisovat BL dalším osobám.
 • Pokud je nositel BL odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s činností ve prospěch dětí a mládeže může být vymazán z databáze nositelů BL (celostátní pyramidy – desky cti). Je na posouzení Správní rady GNF vyhodnotit závažnost takového trestného činu a s tím související ohrožení důvěry v samotné udělování Březových lístků.

Toto znění pravidel je platné na základě usnesení Správní rady GN-Galénova nadačnío fondu č. SRGNF/141/1 ze dne 5. 3. 2024

Comments are closed.