STUPNĚ BŘEZOVÝCH LÍSTKŮ

Důvody oceňování u jednotlivých stupňů jsou formulovány obecně jako doporučení, aby při praktickém ocenění měli jeho udělovatelé možnost zohlednit místní podmínky a potřeby.

Přednostním důvodem jsou konkrétní činy a působení, které rozvíjejí přátelství, příkladné a dlouhodobé aktivity, obětavost, spolehlivost, nápaditost a pohotovost jedince v určitém kolektivu, v místě, okrese, kraji, regionu a republice.

Vodítkem pro zdůvodnění ocenění BL jsou také ustálené obecné popisy zásluh a vlastností oceňovaného.


1. STUPEŇ – ZELENÝ

Zelená barva je barvou probouzející se přírody. Je vstupenkou, nebo chcete-li pozvánkou do celého hnutí Březových lístků. Uděluje se vynikajícím členům oddílů, rádcům i dětem za činnost, která je příkladem pro ostatní.


2. STUPEŇ – SVĚTLE MODRÝ

Světle modrá je barvou čisté letní oblohy a symbolizuje nabídku rozletu k výšinám. Uděluje se mladým vedoucím za výjimečnou pomoc s vedením oddílu nebo družin, za věrnost ideálům a trvalou pomoc mladším.


3. STUPEŇ – TMAVĚ MODRÝ

Je symbolem osvěžující a chladivé pitné vody ve studánce. Uděluje se těm vedoucím oddílů, kteří svoje znalosti v teorii i praxi předávají mladším.


4. STUPEŇ – ŽLUTÝ

Je symbolem životodárného slunce a plamene zářícího do tmy. Patří těm, kdo předávají zkušenosti ostatním. Především vedoucím oddílů úspěšných oddílů s dlouhou tradicí.


5. STUPEŇ – ČERVENÝ

Je symbolem dozrálých plodů přírody. Nositel sám je pro ostatní příkladem. Svoje znalosti a zkušenosti předává i za hranice svého oddílu nebo své organizace.


6. STUPEŇ – KARMÍNOVÝ

Představuje barvu právě kaleného kovu. Nositel se dokáže orientovat ve složitých situacích, dokáže radit i předávat zkušenosti rozsáhlému okruhu spolupracovníků či kamarádů. Dokáže také organizovat setkání, srazy, výměny zkušeností a různé další akce.


7. STUPEŇ – BÍLÝ

Bílá je barva čistoty, cti, charakteru a míru. Uděluje se těm, kdo jsou pro ostatní příkladem napříč organizacemi. Jeho filozofie práce s dětmi je inspirací pro ostatní. Je koordinátorem činností různých organizací.


8. STUPEŇ – ŠEDÝ

Šedá je barvou znalosti, vědění a moudrosti, je symbolem bohatých zkušeností. Je určen všem, kteří neztratili životní elán a pomáhají svými zkušenostmi vychovávat a vzdělávat nové vedoucí. Organizují kurzy a celostátní akce napříč organizacemi.


9. STUPEŇ – ČERNÝ

Černá je barvou nesmiřitelné kritiky nedostatků, překonávání překážek a zármutků, ale zároveň i vedení cestou vzhůru. Značí vyvrcholení cesty i života. Patří všem, kteří si udrželi kontinuitu vývoje a dokázali ovlivnit mnoho vedoucích i kolektivů, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch dětí a mládeže a jejich činnost je veřejně známá.


10. STUPEŇ – BRONZOVÝ

Je určen těm, kteří výrazně ovlivnili činnost organizací na úrovni kraje. Nositel má soustavný kontakt s ostatními oddíly, povzbuzuje, inspiruje a vzdělává, je šiřitelem přátelství rozrůzněných.


11. STUPEŇ – STŘÍBRNÝ

Uděluje se těm, kteří aktivně působí v širokém okruhu několika krajů, organizátorům celostátních her, programů, výměn zkušeností a podobných napříč organizacemi. K šíření myšlenek přátelství rozrůzněných inspiruje ostatní.


12. STUPEŇ – ZLATÝ

Je nejvyšším a posledním oceněním. Získá ho ten, kdo výrazně ovlivnil činnost dětí a mládeže v celé republice.


ČESTNÝ BL

Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně jako ocenění významným osobnostem, které spoluvytvářejí materiální a morální zázemí činnosti dětských a mládežnických společenství, jsou pro chování dětí a mládeže vzorem, ale stojí mimo jejich společenství. Například starostové, majitelé firem, osobnosti kultury, jenž dlouhodobě a nezištně podporují činnost organizací pracujících s dětmi. Může být také udělen již neaktivním členům společenství za dlouholetou práci v případě, že nebyl dříve udělen žádný stupeň BL nebo jen nízké, které neodpovídají rozsahu jejich práce pro děti a mládež. Po předání Čestného BL by již neměl být udělen žádný další stupeň BL.
Čestný BL sice stojí mimo pyramidu, ale má hodnotu 6. Tedy pro jeho udělení je nutná podpisová síla minimálně 60 a jeho nositel za svůj podpis na udělovacích dekretech připojuje číslo 6.

Comments are closed.