Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

VÝTAH ZE ZÁPISU O JEDNÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 12. PONS

publikováno 12. března 2007

konaného 19. - 21. 1. 2007 v prostorách DDM Olomouc.

Ke stažení:

Přítomni: Bartoň-Kuchtík, Burda-Tatanka, Cepek-Kšanďák, Fuček-Míla, Hadaš-Hádě, Hankovec-Henky, Hobzek-Pink, Hrabinec-Nemo, Chobotnička, Chytilová-Cvrček, Jiroušek-Jerry, Kašpar-Pegas, Lesniak-Barva, Palová, Petr-Menhart, Pospíšilová- Lenočka, Rodr-Paragraf, Serbus-Frodo, Šimarová-Bobřice, Škrovová-Viki, Trávníčková-Barunka, Vaníček-Matěj, Vítek-Datel, Vokurková-Želva.


V sobotu 20/1/2007 bylo jednání zahájeno předáním BL 12. stupně Miroslavu Hrabincovi-Nemovi. V 10:30 Pegas otevřel vlastní jednání a uvedl důvody nepřítomnosti Brkose, Břéti a Koraka. Řízením jednání byl pověřen Tatanka /bod 1 Usnesení/, zapisovatelem Pegas.


Projednání návrhu programu jednání: Nebyl podán a projednáván návrh na organizaci jednání v sekcích. Program jednání, navržený na pozvánce, byl schválen /viz usnesení bod č. 2/ a rozšířen o 3 body, výsledný program zní:

1. Zpráva o plnění úkolů, zařazených do usnesení 11. PONS;

2. Zpráva o činnosti správní rady GN-GNF;

3. Podoba nových odznaků Žlutý kvítek a možnost nošení nášivek BL;

4. Nové směry propagace Hnutí BL (pro doručování informací těm, kteří je sami nevyhledávají), webové stránky BL, jejich organizační i obsahové zkvalitnění;

5. Výběr a aktivizace Správců Pyramid i v "neobsazených" územích a sídlech;

6. Pomoc těm zájemcům o vstup do Hnutí, kteří nemohou být podporováni nejbližším okolím;

7. Upevnění udělovatelské kázně, sledování morální hodnoty oceňovaných;

8. Čestný smírčí soud a jeho další existence;

9. Debata k podobě a obsahu rozpracovaného videoklipu o Hnutí Březový lístek (sobota večer);

10. Diskuse k tématu Quo vadis, CVVZ;

11. Specifikace mikrokolektivů;

12. O vztazích Hnutí mikrokolektivů s StB;

13. Závěr jednání, shrnutí výsledků a úkolů, usnesení.


Zprávy ad 1 a ad 2 přednesl Pegas. Přítomní je vzali na vědomí bez připomínek /viz bod 3 Usnesení/.


ad 3.a. Podoba nových odznaků Žlutý kvítek: Po krátké diskusi přijali přítomní závěr, aby i nově vyrobené odznaky ŽK měly tradiční černo-tombakové-červené vybarvení. V souvislosti s tím podal Jerry zprávu o aktuální zásobě odznaků k 1/1/2007. Přítomní pověřili Jerryho a Pegase, aby konkretizovali objednávku ražby kovových odznaků BL z nové raznice (500 ks zelených, 200 bleděmodrých, 100 karmínových, a po 50 kusech bílých, šedých a černých, a také zhotovení nové raznice Žlutého kvítku a 500 jeho kusů)./bod 5 Usn./.


ad 3.b. Možnost nošení nášivek BL: Po podrobné úvodní Frodově informaci se přítomní shodli, že pořizování, distribuce a nošení nášivek namísto kovových odznaků je účelné a výhodné. Nášivky by měly být zájemcům prodávány za nákupní cenu, jak současně s kovovými odznaky, tak evidovaným nositelům dodatečně. K charakteru nášivky, distribuci a začlenění do Pravidel BL přijali body 6 a 7 Usnesení. Propagace nášivek by se měly objevit v nabídkách a písemných upozorněních Jerryho (při distribuci odznaků) a na webových stránkách (Pegas). Viki s Barvou text Pravidel doplní, nové výtisky tak budou aktualizovány.


ad 4. Nové směry propagace Hnutí BL

a) Zkvalitnění webových stránek BL:

Byly zopakovány důvody modernizace stránek. Správní rada GNF ze 4 nabídek vybrala nabídku firmy Tajfun s cenou jednorázově Kč 29.400 + 150 Kč měsíčně za hosting. Správní rada pověřila Tatanku dojednáním podrobností a funkcí šéfredaktora stránek. K redigování rubrik se přihlásili Kšanďák, Jerry, Brkos, Pegas. Tatanka povede i rubriku Dotazy a odpovědi a podle potřeby vyzve k formulování a lektorování odpovědí více nositelů.


b) Propagace BL, zaměřené na nečtenáře web. stránek:

Debata sledovala využívání spec. periodik, význam a účinnost odkazů na web BL, umístěných na jiných stránkách. Více přítomných diskutovalo k potřebě nového stručného informačního letáčku, kratšího než je dosavadní skládaný. Byl také připomenut propagační význam televize a rozhlasu v případě, že propagaci zveřejní mediální "hvězda", a propagace BL u těch pořadatelů táborů, kteří nespadají pod oficiální organizace. Nejvýznamnější je šíření informací o BL osobním stykem "v terénu". Při osobních kontaktech hraje dnes stále větší roli internet, možnost dotazovat se a dostávat odpovědi. Bylo navrženo, aby každý nositel BL zařadil do svých e-mailů odkaz na www.brezovylistek.cz. Důležité je, aby nositelé BL propagovali tím, že svůj odznak co nejvíce nosí. Děti a mládež se zajímají především o grafické informace, to platí i pro odkazy a propagaci. Ke zpracování informací pro periodika se přihlásili: Kšanďák - skautská peridika, Frodo - Tomík a JMKRD, Pegas pro Archu, Želva pro internet Duhy, Tatanka pro Inspiromat a RDMKV, Henky - RADAMBUK, Míla - e-Kamarád. Tatanka nabídl přesměrování nových e-mailových adres pod hlavičkou www.brezovylistek.cz na stávající individuální adresy. Dále byl probírán obsah budoucího propagačního letáku. O propagaci BL prostřednictvím ČT a ČRO se přítomní shodli, že televizní propagace BL je nad jejich síly, za potřebné považují získat možnosti v rozhlasovém Dominu. K těmto všem otázkám přijali účastníci bod 8 Usnesení


ad 5. Výběr a aktivizace Správců Pyramid.

Z druhého kartogramu Rozmístění nositelů BL je patrné, že v mnoha českých územích nejsou evidováni správci a nositelé BL. Pegas zaktualizuje seznam správců. Jerry by měl ostatní kupce odznaků přesvědčit k souhlasu jejich evidování coby strážců. /K výše uvedeným otázkám bylo přijato usnesení č. 10./


ad 6. Pomoc těm zájemcům o vstup do Hnutí, kteří nemohou být podporováni nejbližším okolím

Diskuse a závěry na toto téma jsou obsaženy v bodu "Nové směry propagace BL ..."


ad 7. Upevnění udělovatelské kázně, sledování morální hodnoty oceňovaných Za morální hodnoty oceňovaného ručí udělovatelé. Pod pojmem Udělovatelská kázeň se někdy chápe dodržování zásady, že nový-vyšší stupeň BL je oprávněně udělován jen za novou či vyšší úroveň práce oceněného. Mezi udělovatelskou kázeň také patří dodržování Pravidly určeného časového odstupu mezi udělováním stupňů. Se zásadou Nové či vyšší ocenění jen za novou či vyšší činnost většina přítomných nesouhlasila a zdůvodnila to. Zvyšování stupňů považují např. za dodatečné (zpětné) ocenění prokázané práce a její dlouhodobost. Udělení vyššího stupně vlastně dokazuje, že okruh působení oceněného ze zvýšil o vliv na ty, kteří mu nově vyšší stupeň spolupodepsali. Při udělování odznaků je nutno správně určit rozhraní mezi přesností Pravidel a tolerancí Hry. K udělování vede mnoho důvodů: zvážení věku, délky a šířky působení, osobní respekt k oceněnému, formulace Pravidel, atd.


ad 8. Čestný smírčí soud (ČSS)

Tento instrument vznikl koncem 60. let a v minulosti řešil jediný vážný případ střetu Bílý Los verzus Galén, jiný případ se týkal osobností ve Frýdlantu a Liberci. ČSS vznikl na popud Galéna, se soudním řízením to nemělo nic společného. Již dlouhou dobu nemusil ČSS nic řešit, je neproduktivní (nedisponuje žádnými sankčními pravomocemi). Vzniknou-li v budoucnosti případy vyžadující kolektivní formu řešení, může být PONSem ustavena konkrétní pracovní skupina. Všichni přítomní vyslovili souhlas se závěrem ukončit činnost ČSS /viz bod 11 Usnesení/.


ad 9. Debata k podobě a obsahu rozpracovaného videoklipu o Hnutí Březový lístek v sobotu večer proběhla jako volná beseda, poznatky z ní nejsou součástí tohoto zápisu.


ad 10. Quo vadis, CVVZ

Návrh zařadit tuto otázku na program PONSu vycházel ze spontánních vyjádření některých účastníků CVVZ 2006 k počtu účastníků CVVZ, jejímu zaměření (zábava - výměna zkušeností - společenská akce atd.). K těmto i dalším otázkám přítomní dlouho diskutovali, hodnotili také kompetence a účelnost debaty, vyměňovali si i protichůdné názory k dílčím tématům (viz podrobný zápis). Bylo shledáno, že počet účastníků CVVZ se většinou řeší tak, že nepostačí-li získaná kapacita učeben a ostatních prostor, počet přihlášek se dle toho omezí, ale předem se hledá zařízení pro co nejvíce účastníků. Za základní otázku zaměření CVVZ lze považovat, co dnešní organizace dětí a mládeže nejvíce potřebují: nadšené, kvalitní, četné vedoucí, schopné dětem nabídnout zajímavé činnosti. Podbízení se dětem, jejich povrchním zájmům, vyvolává riziko devalvace hodnot CVVZ. Bylo by vhodné doporučit, aby na úkor poznávacích programů a výměn zkušeností nevzrůstal podíl ryze zábavných prvků CVVZ, které nepřenášejí poznatky a zkušenosti pro práci s dětmi. Aktivisté Hnutí BL by se měli především starat o to, aby programy o BL na CVVZ byly naplánovány a důstojně zabezpečeny. Pokus s propagací BL pomocí triček s logem a e-mailovou adresou je považován za úspěšný. Závěry byly zařazeny do bodu 12 Usnesení.


ad 11. Specifikace mikrokolektivů

Jde spíš o teoretickou, významovou otázku. Návrh k zařazení tohoto tématu na 12. PONS vznikl pro dokončení debaty účastníků mimořádné schůzky nositelů BL na CVVZ Ostrava 2006. Je nutné dnes spojovat Hnutí BL s Hnutím mikrokolektivů? Existuje dnes v republice Hnutí mikrokolektivů v původním slova smyslu? Výraz Mikrokolektiv bychom mohli oprávněně používat jen tehdy, pokud by nové mikrokolektivy, t.j. nezávislé kluby, vznikly a žily. Pojem Mikrokolektiv patří dění před rokem 1989, po něm se ho nepodařilo oživit, motivující časopisy se neudržely, pro zakládání nových klubů a mikrokolektivů nejsou podmínky /viz bod 13 Usnesení/.


ad 12. O vztazích Hnutí mikrokolekltivů s StB

Sdružení přátel Jaroslava Foglara bylo přinuceno reagovat na údaje o vztazích Jestřába s StB, zveřejňované po jeho smrti, tedy v době, kdy se proti nim nemohl bránit. Byla iniciativně vytvořena malá skupinku lidí, kteří se začali obdobně zabývat vztahy StB k Hnutí mikrokolektivů, aby ještě za života pamětníků byly v maximálním míře vyjasněny a byla vytvořena obrana proti jejich možnému pozdějšímu překrucování. Byla podána zpráva o dosavadních výsledcích práce této skupiny a charakteristika směru, kterým by měly být výsledky doplněny. /viz bod 14 Usnesení/


ad 13. ZÁVĚR

Přítomní podrobně projednali návrh usnesení, přednesený Tatankou, a po drobných úpravách a doplňcích /viz body 15 až 17 Usnesení/ všechny jeho body schválili. Poděkovali Barunce za všechnu její vydatnou organizační a osobní pomoc a Tatankovi za kvalitní řízení schůzky. 12. PONs byl ukončen 21. ledna 2007 v 11:05.


Zapsal Pegas

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: