Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

O diplomech Březových lístků

publikováno 18. července 2007

Vývoj vytváření diplomů a zásad jejich obsahu

Do roku 1968 byly doklady o ocenění, nazývané DEKRETY, DIPLOMY apod., zhotovovány jen rukodělně na papíru, kartonu, březové kůře či kůži. Někdy byl "vyznamenanému" jako důkaz ocenění vkládán do jeho deníčku skutečný a usušený březový lístek. K později vyrobeným prvním kovovým odznáčkům spontánně vznikaly i dekrety, nesoucí někdy stylizovaný březový lístek se stužkovým nápisem JUN (rozuměj JUNIOR) /viz obrázek č. 2/.

To již platilo, že jedině současné udělení odznaku a diplomu vyjadřuje ocenění a právo kovový odznáček veřejně nosit. Současně s vývojem počtu stupňů ocenění (viz text o historii) se také dotvářela a sjednocovala pravidla udělování a v nich i obsah diplomů. Pro ně se v roce 1969 ustálil název Udělovací dekrety.

V první kapesní metodické příručce Juniverz II (vydané témže roce) není Udělovací dekret (obsah či vzhled) samostatně popisován, ale díky tamtéž uveřejněným Pomocným pravidlům pro udělování se přece jen jeho náplň sjednocovala. Připojené ukázky diplomů z té doby dokládají, že nejpodstatnějšími náležitostmi byly jméno, příjmení a přezdívka oceňovaného, popis stupně BL-JUN /později jen BL/ a podpisy navrhovatelů. Někteří činovníci Hnutí se tehdy pokoušeli o sjednocení obsahu dekretů a o zvýšení jejich "váhy a průkaznosti", např. jejich povinným číslováním (totožným s tzv. rodným číslem). Tyto snahy (dobře tomu) neuspěly. I pro podobu a obsah diplomů platilo a stále platí, že jde o práci dobrovolnou, svobodnou a ovlivňovanou výměnami zkušeností a nápadů, která nepodléhá naprosto závazným předpisům. Proto na mnoha připojených ukázkách chybí různé dílčí prvky. Významovou hodnotu jim to ale nesnižuje.

Účastníci 10. PONSu (v lednu 2005) schválili tzv. Aktualizovaná pravidla Hnutí Březový lístek. Jejich text se každoročně podle praktické potřeby upřesňuje. Současné znění Pravidel vymezuje obsah Udělovacích listů takto (citace z rubriky Pravidla): "UDĚLOVACÍ LIST je základním a nezastupitelným dokladem o ocenění. Lícová strana by měla obsahovat barevný symbol Březového lístku (u jednobarevného symbolu číslo stupně), jméno, příjmení, případně přezdívku nositele BL, podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsáním jejich podpisové hodnoty, a datum udělení. Měla by obsahovat i stručné vyjádření důvodů ocenění. Podpisy udělovatele (prvního ručitele) a dvou spoluručitelů by měly být vždy zvýrazněny nebo umístěny jako první. Na rub Udělovacích listů je možno umístit další informace, např. výňatky z pravidel Hnutí BL. Text na rubu Udělovacího listu může být nahrazen jinými ucelenými písemnými informacemi o Hnutí BL, jež nositel dostává současně s oceněním." (Konec citace.)

Podoba diplomů a jejich jazyková správnost

Formát a způsob vytvoření Udělovacích listů (dále jen UL) jsou stále libovolné, vnější vzhled "diplomů" je proto rozdílný. Díky stále početnějšímu užívání osobních počítačů stoupá i množství s jejich pomocí zpracovaných předtisků nebo kompletních UL. Ta společenství nositelů BL, v nichž pracují výtvarně zdatní jedinci či skupinky, se mohou pyšnit velmi hezkými dekrety. Jako grafické doplňky jsou vedle kreseb užívány fotografie a linoryty, přibývá tzv. počítačové grafiky. Pro všechny podoby Udělovacích listů je stále nejdůležitější míra úcty k oceňovanému, vyjádřená snahou o nápaditost i technickou kvalitu výsledného Udělovacího listu.

Při tom se samozřejmě nesmí zapomínat na pravopisnou správnost textu UL. Úcta k ocenění někdy vede jejich tvůrce podvědomě k tomu, že v názvech odznaků nesprávně hýří velkými počátečními písmeny, tzv. verzálkami. Proto je možno na udělovacích listech spatřit např. text: "Udělujeme Ti Březový Lístek Prvního stupně". To vůbec neodpovídá češtině. V ní totiž platí: V několikaslovném pojmenování piš velké písmeno jen na začátku prvního slova. Správně je tak napsáno: Udělujeme Ti Březový lístek, … Březový lístek třetího stupně, … Třetí stupeň březového lístku, … Zelený březový lístek, … Žlutý kvítek, atd. Při zhotovení textu jen velkými písmeny přemýšlení o češtinářské správnosti samozřejmě odpadá. Zato vždy platí, že mezi příjmení a přezdívku se vkládá tzv. spojovník, což je pomlčka bez mezer před a za pomlčkou (správný příklad: Vladimír Hobzek-Pink). Zvyšováním zdatnosti amatérských "počítačových sazečů" jistě budou postupně mizet i jiné drobné nedokonalosti.

Postřehy

Ani v nejmenším se nepovažuji za odborníka, přesto si ale dovolím vyslovit malé, ze zkušenosti zkušených typografů pramenící varování. Varování před kombinováním typograficky a tiskařsky byť kvalitního blanketu s ručním dopisováním. Je jistě praktické vytvořit si určitou zásobu předtisků a ty pak rychle dopisovat, ale výsledná podoba není zpravidla nejhezčí. Doporučuji proto vždy volit pro celý diplom buď rukopis /ruční písmo/, nebo sazbu. Při sazbě není výběr písem nijak omezen, leda jen zásobou fontů v počítači tvůrce. Doporučuji nekombinovat tzv. patková písma (např. Times Roman) s písmy bezpatkovými (např. Arial). Myslím si s také, že na naše dekrety se některá písma zásadně nehodí, např. taková, která jsou vytvořena pro reklamní nápisy (např. font Brush Skript - "kartáčové písmo"). Ale dost mentorování.

Ty tam jsou časy, kdy se i na základních nebo obchodních školách vyučoval předmět KRASOPIS, a kdy mnoho lidí, vč. vesnických písmáků a kronikářů, mělo krásný rukopis a umělo vytvářet hezké nápisy, listiny i letáky. Kvalitní psaní, kreslení, malování či jiné "ruční" techniky, myslíme si, vždy dávají diplomu vysokou osobitost a jedinečnost.

Stručný komentář k ukázkám

Snímky zařazené do fotogalerie pocházejí z archivu autorů tohoto povídání, další nám poskytli jejich tvůrci nebo vlastníci. Jde jak o skutečné dekrety, diplomy či udělovací listy, tak o jejich různé dílčí prvky a ukázky s nepravdivým obsahem. Podrobnosti jsou uvedeny v popiskách ukázek. K snímkům č. 32 až 40 je nutné dodat, že kompletní sada, vytvořená ostravským nositelem Čestného březového lístku, přítelem Barvou, obsahuje 4 různé vzory s barevně odlišnými předtisky pro první až devátý stupeň BL. Na některých z nich jsou užita písma, kterými běžní uživatelé počítačů "nevládnou". Grafické pozadí všech Barvových ukázek považujeme za moderní a velmi působivé. Věříme pevně, že jejich autor je pro tyto stránky poskytne, aby mohla být využívána i pro kombinace s jinými, dostupnějšími písmy nebo rukopisem.

Na obrázku č. 41 je ozdobný rámeček pro diplomy, barevně zvýrazněný po vyjmutí z ukázky č. 10. Rámečky, třeba i s rostlinným motivem, někdy skrývají nebezpečí: výsledný diplom může připomínat "parte", zejména ve tmavém jednobarevném provedení.

Na obr. 43 až 47 jsou předvedeny možné úpravy diplomů - obsahují Pegasem "vymyšlený" text. Snímek 47 znázorňuje (k přeložení určený formát) oboustranně potištěného udělovacího listu - na horní části je str. 1 s fotografií, na spodní části text s podpisy pro str. 3. V popiskách uvedené číslo v hranatých závorkách definuje originální velikost diplomu.

Závěr

I skromný počet připojených ukázek snad poskytuje trochu inspirace pro vytváření nových udělovacích listů. Byli bychom velmi rádi, kdyby čtenáře tento příspěvek vyburcoval k zaslání i jejich ukázek, ukázek, které se jim líbí, kterých si váží. Pokud nedisponujete snímky loga Březový lístek v barvách všech 12 stupňů, ozvěte se, rádi Vám je obstaráme. Zatím do fotogalerie zařazujeme jako příslib snímek tzv. Olympijských stupňů březového lístku. Přejeme Vám, aby z Vašich "srdcí",hlav, rukou i počítačů vycházely ty nejhezčí udělovací listy, které udělají oceněným trvalou radost.

Praha 26. června 2007.
Vladimír Hobzek-Pink, Rudolf Kašpar-Pegas

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: