Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Evropská unie uvádí: Konec Hochů od Bobří řeky - vysvětlení

publikováno 4. září 2007

Čtenář těchto řádek se může zeptat: "Co má téma společného s děním v Hnutí Březový lístek?" Odpovídám: Velký počet nositelů Březového lístku se účastní organizování letních i zimních dětských táborů a téma je proto i pro ně neobyčejně zajímavé, posuďte sami.

Pod výše uvedeným titulkem otiskly Hospodářské noviny dne 8. srpna 2007 v rubrice Z domova článek I. Kottasové (http://hn.ihned.cz/2-21769590-500000_d-40) - doporučuji přečíst - a upozornění na něj ohlásil týž den ráno Přehled tisku na stanici Praha Českého rozhlasu. Text silně poplašil řadu čtenářů i posluchačů. Jak by ne! Prorokoval totiž, že od 1. ledna 2008 mají platit zpřísněné evropské hygienické normy, které bez výjimek požadují budovat pro každý letní tábor čističku odpadních vod (ČOV). Zdánlivou věrohodnost varování utvrdily i vložené části vyjádření funkcionářů Junáka a Pionýra. Měl být článek záslužným podnětem pro přípravu všech příštích táborů, nebo měl posílit odpor veřejnosti proti "úředníkům z Bruselu"? "Čert (resp. autorka) "ví…" Chcete znát pravdu?

Cituji z oficiálního vyjádření, které mi na požádání obratem a laskavě poskytli kompetentní představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR:

"Na Ministerstvu zdravotnictví není známo nic o nějakém novém předpisu EU, který by řešil problematiku dětské rekreace, navíc ještě ve vztahu k likvidaci odpadních vod, a ani dohledáním ve věstníku předpisů Eur-lex nebyl žádný takový předpis nalezen. Vzhledem k tomu a na základě Vašeho dotazu jsme rovněž oslovili Ministerstvo životního prostředí. Z jejich odpovědi rovněž vyplývá, že žádná nová směrnice ani vyhláška týkající se letních táborů v rámci EU neexistuje. Letní dětská tábory jsou specifické pro ČR a nejsou centrálně EU řešeny. Co se týká hygienických požadavků, respektive požadavků na odpadni vody, tak tábory stejně jako jakékoliv jiné zdroje znečištění musí splňovat vodní zákon č. 254/2001 Sbírky. V případě odpadních vod musí být zajištěno jejich čištění před vypuštěním do vod povrchových nebo podzemních, případně jejich akumulace a odvoz na nejbližší čistírnu odpadních vod. Tyto požadavky již platí od roku 2001, kdy tento vodní zákon byl vydán a musí se jím již všichni provozovatelé řídit. Od 1. ledna 2008 pouze nastává situace, že zanikají předchozí povolení a ta musí být nahrazena novými. Ve vyhlášce č. 106/2001 Sbírky, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, je v § 6 (Odstraňování odpadků a nakládání se splaškovými odpadními vodami) tato problematika řešena odkazem na dodržování ustanovení příslušných zákonů (Zákon č. 254/2001 Sbírky, o vodách, a zákon č. 185/2001 Sbírky, o odpadech). Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatelé letních dětských táborů musí tyto povinnosti plnit již od roku 2001 a k 1. 1. 2008 se na této situaci nic nemění. I provozovatel malého tábora je povinen řešit nezávadnou likvidaci odpadků a odpadních vod a splašků s tím, že samozřejmě nemusí mít u malého tábora na několik dní vybudovanou čistírnu odpadních vod, ale musí to řešit dle místních podmínek a rizika možného ohrožení povrchových a odpadních vod."

Příznačné je, že dodnes nelze nalézt vyžádanou reakci zástupce šéfredaktora Hospodářských novin na kritiku neoprávněné "poplašnosti" článku - tiskovou opravu či vysvětlení. I proto bych byl rád, aby čtenáři těchto stránek znali pravý stav věcí.

Praha 21. srpna 2007 Rudolf Kašpar-Pegas

Zprávy z Březového lístku

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

2. května 2018
Aktualizace pyramidy – výzva Jsme si vědomi, že během let mohlo v pyramidě dojít k chybným, nedostatečným nebo duplicitním zápisům…..to se v takovém množství údajů stává……nicméně je potřeba občas provézt „jarní úklid“ a pokusit se vzniklé chyby napravit. Prosíme Vás tedy o kontrolu údajů osobních i Vaší organizace a nahlášení potřebných oprav. Všimnete-li si v pyramidě chybných nebo chybějících údajů a umíte nám s dohledáním údajů pomoci, napište mi, prosím………každá informace, obzvláště u starších nositelů, je pro nás velmi přínosná…. Děkujeme 😊
2. května 2018
Aktualizace pyramidy – změna Nově nebudeme aktualizovat pyramidu jednou za čas k nějakému datu, ale průběžně s každou nahlášenou změnou…….údaje v pyramidě tak budou stále živé a aktuální….. 😊

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: